Xúc tiến nguồn cung bền vững và sử dụng năng lượng vì lợi ích lớn nhất của cộng đồng